1-P3ICP/20BAR HBM传感器

2016-4-16 vibration 浏览量:598次
1-P3ICP/20BAR  HBM传感器
P3IC / P3ICP Order Numbers

1-P3IC/10BAR
1-P3IC/20BAR
1-P3IC/50BAR
1-P3IC/100BAR
1-P3IC/200BAR
1-P3IC/500BAR
1-P3IC/750BAR
1-P3IC/1000BAR
1-P3IC/2000BAR
1-P3IC/2500BAR
1-P3IC/3000BAR

1-P3ICP/10BAR
1-P3ICP/20BAR
1-P3ICP/50BAR
1-P3ICP/100BAR
1-P3ICP/200BAR
1-P3ICP/500BAR
1-P3ICP/750BAR
1-P3ICP/1000BAR
1-P3ICP/2000BAR
1-P3ICP/2500BAR
1-P3ICP/3000BAR